Phần mềm hay

Bài thuyết minh của Cụm Tân-Trung-Tiên-Hải

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  CỤM TÂN-TRUNG-TIÊN-HẢI              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       BÀI THUYẾT MINH VỀ GIAN TRƯNG BÀY…