Thư viện

ha

Báo cáo ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc     BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN…

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  Số: 17/BC-TKTH  Quảng Tân, ngày 15 tháng10 năm 2017   BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ…