Hình ảnh

images

Chào mừng ngày nhà giáo 20/11 Tự hào làm mẹ làm cô

TỰ HÀO LÀM MẸ LÀM CÔ   Khi ở trường ta là cô giáo. Dạy bảo học sinh từng chữ từng lời. Dạy các em biết sống làm người. Biết luôn luôn cháy bừng khát vọng.   Lúc ở nhà ta là người mẹ. Người vợ, người con hiếu…

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  Số: 17/BC-TKTH  Quảng Tân, ngày 15 tháng10 năm 2017   BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ…