Hình ảnh

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  Số: 17/BC-TKTH  Quảng Tân, ngày 15 tháng10 năm 2017   BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ…
trang nguyen 2

Ngày hội học sinh

Thầy Nguyễn Văn Hiểu trao phần thưởng cho các em học sinh đạt giải trong ngày Hội học sinh Tiểu học