Hình ảnh

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  Số: 17/BC-TKTH  Quảng Tân, ngày 15 tháng10 năm 2017   BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ…
trang nguyen 2

Ngày hội học sinh

Thầy Nguyễn Văn Hiểu trao phần thưởng cho các em học sinh đạt giải trong ngày Hội học sinh Tiểu học
IMG20161004083340

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

          PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN          TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do – Hạnh phúc­­         Quảng Tân, ngày 28  tháng 9  năm 2016     KẾ HOẠCH