Tin tức

Danh mục trang thiết bị y tế

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 . DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂN                           NĂM HỌC:…

UBND THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  Số: 17/BC-TKTH  Quảng Tân, ngày 15 tháng10 năm 2017   BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ…