Y tế học đường

Kế hoạch hoạt động y tế năm 2018- 2019

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Số:  /KH- YTHĐ                                Quảng Tân,…

Danh mục trang thiết bị y tế

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 . DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHÒNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂN                           NĂM HỌC:…