Tháng Mười 19, 2017 2:44 chiều
UBND THỊ XÃ BA ĐỒN
TRƯỜNG TH QUẢNG TÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 
Số: 17/BC-TKTH  Quảng Tân, ngày 15 tháng10 năm 2017

 

BÁO CÁO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

 

Kính gửi:         – Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn

 

Thực hiện Công văn số 120/UBND ngày 21/09/2017  của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, Trường Tiểu học Quảng Tân báo cáo kết quả thực hiện như sau:

  1. Những thuận lợi và khó khăn
  2. Thuận lợi:

– Tuần lễ học tập suốt đời nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Trường , trực tiếp là Đảng ủy, UBND xã.

– Được sự phối kết hợp giữa trung tâm học tập cộng đồng, đoàn thanh niên với các trường trên địa bàn xã, tạo được không khí vui tươi và có hiệu quả trong những ngày tổ chức tuần lễ.

– Nhân dân có nhu cầu được học và cập nhật những kiến thức mới.

  1. Khó khăn:

          – Cơ sở vật chất để thực hiện các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ còn thiếu thốn.

– Hệ thống máy tính phục vụ tại các thư viện còn ít.

– Thời tiết không ủng hộ cho cuộc thi kể chuyện của trường.

  1. Công tác chỉ đạo:

Thực hiện Công văn số 120/CV- BCĐ ngày 21 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình; Công văn số 1800/ GDĐT- GDCN-TX ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức “ Tuần lễ  hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình;

Thực hiện Công văn số 896/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND Thị xã Ba Đồn về tổ chức lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;

 

1.Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 được tổ chức từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017 với chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương đất nước”.

  1. 2. Thời gian, thành phần khai mạc:

– Thời gian: Lễ khai mạc diễn ra vào 7h 00 phút ngày 09/10/2017 tại sân trường TH Quảng Tân.

– Thành phần tham dự lễ khai mạc: BGH, 22 GV-NV và 234 em HS toàn trường.

3.Các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời:

Quán triệt tới toàn thể CBGV-NV và HS đồng thời vận động gia đình, người thân và những người xunh quanh cùng tích cực tham gia “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2017. với các nội dung sau:

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

– Tổ chức các phong trào như: Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt, “Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách ở phòng thư viện lớp.

– Kiểm tra công tác luân chuyển sách trong thư viện nhà trường đến các tủ sách trên lớp, việc tổ chức đọc sách tại đơn vị lớp, thống kê số lượt đọc sách của HS trong tuần.

– Đọc sách dùm bạn qua chương trình phát thanh học đường do tổ cộng tác viên thư viện thực hiện.

– Thư viện phối hợp có hiệu quả với GV Tin học tổ chức cho học sinh truy cập Internet và trên cơ sở website của nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được có cơ hội đọc sách điện tử và tài liệu trực tuyến hữu ích trong môi trường số góp phần phát triển văn hóa đọc.

– Phụ trách thư viện sẽ tìm hiểu và giới thiệu một số Website tra cứu tài liệu học tập và học trực tuyến, Download các tài liệu học tập cho giáo viên và học sinh đưa lên trang web của nhà trường.

  1. Kết quả cụ thể:
  2. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ:
Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú
1. Kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ+ Cấp huyện:

+ Cấp xã: Tổ chức ngày 09/10/2017

+ Các trường học ( trung tâm GD- DN)

 

 

100% cán bộ GV,NV và học sinh tham gia

2. Các phương tiện thông tin:- Số bài viết trên các báo:

– Số tin, phóng sự phát trên đài truyền hình:

– Số bài, tin đã phát trên đài phát thanh:

– Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ-XDXHHT:

 

 

3 bài (Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số; Văn hóa đọc trong thời đại hiện nay

3. Các hoạt động tuyên truyền:- Số lượng tờ rơi đã phát hành:

– Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

 

 

 

– Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

 

02 bài tuyên truyền gt sách và kỹ năng tìm kiếm thông tin

01 băng rôn, 1khẩu hiệu.

4. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm… về HTSĐ-XDXHHT:- Số lần hội thảo, tọa đàm:

 

 

– Số người tham gia:

– Triển lãm, số lượt người dự:

– Hội diễn văn nghệ:

– Số lượng cuộc thi:Thi kể chuyện theo sách

– Hướng dẫn người dân cách sử dụng máy tính:

Số người tham gia:

– …………

Lồng ghép nội dung theo định kỳ họp hội đồng 1 lần/tháng

 

22 người (CBGV,NV)

01 lần, 256 người(.GV, HS)

1 cuộc thi. HS Khối 3,4,5

 

HS: 234 em; GV: 22 đ/c.

 

5. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tại các thư viện:- Thư viện điện tử, sách  điện tử:

– Số đầu sách được quyên góp (sách điện tử/giấy):

– Số lượng người tham gia đọc (sách điện tử/giấy):

 

 

150 Cuốn.

256 đọc sách online ở phòng tin học, thư viện

 

6. Một số hoạt động khác ( theo các nội dung của Tuần lễ năm 2014, 2015 – nếu có).  
7.Tổng kết, khen thưởng:- Số đơn vị được khen thưởng:

– Số cá nhân được khen thưởng:

 

 

 

– Tổng kinh phí khen thưởng:

 

Khen thưởng cho các em có thành tích cao trong cuộc thi kể chuyện theo sách.

300.000đ

 

III. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ:

Từ kết quả thực hiện  tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Trung tâm HTCĐ, các Nhà trường tiếp tục tạo tiền đề để thực hiện xây dựng xã hội học tập cho mọi người dân ở mọi lứa tuổi. “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời ”.

–  Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ GV-NV.

– Đối với học sinh: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt, “Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…

  1. Đề xuất, kiến nghị: Không

 

 

     Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP.
Thủ trưởng đơn vị 

 

 

Nguyễn Văn Hiểu

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2017

hà1

                             Khai mạc hội thi “Kể chuyện theo sách”

hà3

Trưng bày sách của lớp 4A

 hà

Hội thi kể chuyện theo sách