Hình ảnh

Cổng trường an toàn giao thông

Xã Quảng Tân triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” Hưởng ứng phong trào xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn thị…