Văn bản pháp quy

Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY…

Nghị định 20 PCGD.

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 20/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Căn cứ Luật Tổ chức Chính…