KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

Tháng Mười 6, 2021 3:23 chiều

PHÒNG GD- ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG: TH QUẢNG TÂN                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

          Số:        /KH–TV                                 Quảng Tân, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

244483976_388407286118220_1497427266988282337_n

242935770_845205092855194_5626914845565148951_n

     Thực hiện công văn số 1887/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND thị xã Ba Đồn về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

     Công văn số 179/PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2021 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

      Trường TH Quảng Tân xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích.

    – Tổ chức tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao nhận thức cho CB- GV- NV về học tập suốt đời và hưởng ứng tinh thần xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

    – Giúp cho CB- GV-NV trong nhà trường nâng cao khả năng và tinh thần học tập, tìm tòi học hỏi các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

    – Tạo cơ hội cho học sinh được tham gia học tập, sinh hoạt, giúp cho các em có kiến thức, nâng cao kỷ năng sống, hiểu biết về các lĩnh vực đời sống xã hội. Tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu học tập của mỗi người trong bối cảnh đại dịch COVID- 19 đang diễn biến phức tạp.

2.Yêu cầu:

   – Mỗi CB- GV- NV thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, phối hợp giữa Ban giám hiệu, Chi bộ nhà trường, Công đoàn nhà trường tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ” bắt đầu từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021. Với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”

    – Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể học sinh trong nhà trường, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

II . Kế hoạch tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

* Thời gian:

– Do tình hình dịch phức tạp nên không tổ chức khai mạc online tại điểm trường THCS Ba Đồn.

– Nhà trường không tổ chức khai mạc do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

– Thực hiện báo cáo tổng kết tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 về phòng GD&ĐT trước ngày 09/10/2021.

III. Tổ chức các hoạt động:

– Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học qua các phần mềm trực tuyến như ( zoom, Google Meet )

– Triển khai cho giáo viên và các em học sinh tham gia đọc sách bằng hình thức online qua các trang mạng internet.

– Triển khai kể chuyện, chia sẽ những cuốn sách của các lớp.

– Viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021.

  1. Phân công nhiệm vụ.
  2. Đ/c Nguyễn Hữu Khường . Hiệu trưởng – Chỉ đạo chung phê duyệt kế hoạch, kinh phí thực hiện.
  3. Đ/c Phạm Thị Thu Hà –Thư viện. Xây dựng kế hoạch “Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” theo hướng dẫn của Công văn 179/ PGDĐT Ngày 23/9/2021.Tham mưu phân công nhiệm vụ các bộ phận, chủ trì nội dung về hoạt động của thư viện.

  3.Giáo viên chủ nhiệm triển khai nhắc nhở học sinh lớp mình tham gia đọc sách online.   

Trên đây là toàn bộ kế họach tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2021”. Ban Giám Hiệu, Công đoàn trường TH Quảng Tân triển khai. Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

                                                                                                          

  PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN                                                HIỆU TRƯỞNG

        

 

 

 

    Phạm Thị Thu Hà                                                           Nguyễn Hữu Khường